piktogram
Přečíst nahlas, klikněte ...

Sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace v CPSP je, aby osoby se sluchovým postižením a senioři v nepříznivé sociální situaci mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v rámci běžné společnosti.
 • Služby jsou poskytovány zdarma
 • Služby nad rámec vymezených zákonem a vyhláškou jsou hrazeny dle samostatného ceníku
 • Službu lze poskytnout anonymně
 • Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou

Obsahem služby je:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • nácvik obsluhy a údržby sluchadla, individuální tvarovky a kompenzačních pomůcek
 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • nácvik návyků souvisejících s pracovním uplatněním
 • osobní hygiena, běžná denní hygiena - péče o sluchadlo a KP
 • zajištění stravování
 • péče o domácnost
 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (obuv, oblečení, vzhled…)

 

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • orientace, komunikace – problémy s komunikací
 • nácvik komunikace v rodině
 • osobnostní kompetence – společenské kontakty, využívání běžných veřejných služeb, zvládání náročných životních situací
 • společenské kontakty - zájmové, jednodenní a vícedenní aktivity služby (návštěva výstav, divadelních představení, exkurze, poznávací aktivity, besedy, přednášky, klub nedoslýchavých, senior klub)
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace a práce s informacemi (internet a využití sociálních sítí…)

 

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • seberealizace – vzdělávání, pracovní a jiné uplatnění - podpora při přípravě a získávání zaměstnání
 • seberealizace – volný čas (upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - např. vaření, tvořivé dílny, muzikohraní, kondiční cvičení, posilování paměti…
 • vzdělávací aktivity (např. kurzy komunikace, kurzy znakového jazyka a odezírání, seznamování s kompenzačními pomůckami…)
 • péče o zdraví a bezpečí (rizika) – zdravotní prevence, zdraví - zdravotní stav, zdravá výživa

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřizování dokladů, telefonátů, vyplňování formulářů, vysvětlování a sepisování úřední korespondence, využití sociálních dávek…)
 • finanční gramotnost (např. hospodaření domácnosti, smlouvy, nakládání s majetkem…)
 • zprostředkování navazujících služeb (logopedická, foniatrická péče, psychologické poradenství, odborná audioprotetická firma, Úřad práce, služby občanské poradny, tlumočnické služby…)
 • účast na veřejném životě, mezilidské vztahy, informovanost o svých právech
 • posilování rodičovských kompetencí (např. péče o děti, kontakt se školou, pediatrem…)
 • informační servis o možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • základní sociální poradenství sluchově postiženým osobám a seniorům (poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. zajistit informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci

 

 1. Fakultativní služby
 • úhrada poštovného
 • úhrada půjčovného
 • prodej příslušenství ke sluchadlům a kompenzačním pomůckám
 • úhrada za indukční smyčku
 • úhrada za údržbu sluchadla

Službu provozujeme ambulantně a terénně:

pobočka VESELÍ NAD MORAVOU
pondělí08.00 - 16.00                                                     12.00-14.00 terénní služna
úterý

08.00 - 12.00 (12.00 - 16.00 pouze objednaní)    10.00-16.00 terénní služba

středa08.00 - 16.00                                                      14.00-16.00 terénní služba                      
čtvrtek10.00 - 18.00 (8.00 -10.00   fakultativní služby) 
pátek08.00 - 13.00                                                       08.00-14.00 terénní služba

pobočka KYJOV
pondělí08.00 - 17.00
středa08.00 - 15.00  (15.00-17.00 fakultativní služby)      08.-12.00 terénní služba
pátek15.00 - 19.00 Klub neslyšících 1* za 14 dní (každý lichý týden)

 

pobočka HODONÍN
pondělí08.00 - 16.00                                                      12.00-18.00 terénní služba
pátek16.00 - 20.00 Klub neslyšících 1* za 14 dní (každý sudý týden)

 

Službu provozujeme terénně pro imobilní klienty v domácí péči a klienty Domovů pro seniory a Domů s pečovatelskou službou v regionech Veselska, Strážnicka, Kyjovska a Hodonínska. Dále pak pro klienty, kteří potřebují nainstalovat KP.

                             

informace o sociálních službách ve znakovém jazyce -https://vimeo.com/cpkpstc 


 

Služba je podporována JMK, MPSV, ÚP ČR, městy Veselí nad Moravou, Kyjov, Hodonín a obcemi regionů